Navigácia

Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.05.2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalených výrobkov

Dodatok č. 5

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Slavec

23.05.2023

Zmluva dielo

Zmluva o dielo spis č. 278/2023

14 940,00 EUR

RoboKo, s.r.o.

Obec Slavec

26.04.2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-804495360939

151,00 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

26.04.2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

RA-SNCA/20198639

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority

Obec Slavec

16.04.2023

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva

5190061628

130,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Slavec

11.04.2023

Dohoda č. 23/43/054/445 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 54 ,, Podpora udržania pracovný

23/43/054/445

1 334,58 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

05.04.2023

Dodatok č. N20200110006D05 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ s kódom ITMS2014+:312041Y403 zo dňa: 10.1.2020

N20200110006D05

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

31.03.2023

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva

5190061563

50,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Slavec

31.03.2023

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva

5190061564

20,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Slavec

30.03.2023

Dohoda č. 23/43/054/306 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

23/43/054/306

2 400,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

30.03.2023

Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verej. zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP,, Cesta na trh práce 3- Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.

23/43/054/286

5 914,60 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

16.03.2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-04/2023

27,00 EUR

Karol Lázók

Obec Slavec

11.03.2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-03/2023

17,00 EUR

Katarína Szabóová

Obec Slavec

08.02.2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-01/2023

27,00 EUR

Aneta Tataiová

Obec Slavec

08.02.2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-02/2023

10,00 EUR

Andrea Györgyová

Obec Slavec

01.02.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 04/2023

10,00 EUR

Mgr. Robert Noge

Obec Slavec

30.01.2023

Dodatok č. N20200110006D04 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ s kódom ITMS+: 312041Y403 zo dňa 10.01.2020

N20200110006D04

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

11.01.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 02/2023

10,00 EUR

Gejza Ambrúš

Obec Slavec

11.01.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 01/2023

10,00 EUR

Gejza Ambrúš

Obec Slavec

11.01.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 03/2023

10,00 EUR

Gejza Ambrúš

Obec Slavec

09.01.2023

dohoda č. 23/43/010/27 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b) ods. 11, § 26 ods. 2 písm.g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p.

23/43/010/27

Neuvedené

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

31.12.2022

Dodatok č. 03/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

03/2023

4 800,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkevna Slovensku- cirkevný zbor Slavec

Obec Slavec

30.12.2022

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

324-03/2022

17,00 EUR

Iveta Ferenczová

Obec Slavec

29.12.2022

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. o z

22/43/012/69

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

24.11.2022

Adományozási szerződés

Adományozási szerződés regisz.sz. 440/2022

0,00 EUR

Szlovákiai Agrárkamara

Obec Slavec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: