Navigácia

Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: N2020011006D01
 • Názov
  DODATOK č. N20200110006D01 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
 • Číslo dodatku k zmluve
  N2020011006D01
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  týmto Dodatkom sa menia a dopĺňajú ustanovenia predmetnej Zmluvy. Článok 2 1. Článok 4 Zmluvy sa mení tak, že bod 4.3 sa mení nasledovne: Maximálna výška CCP za výkon zamestnancov Poskytovateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas pre pracovné pozície odborný garant KC/NDC/NSSDR, odborný pracovník KC/NDC/NSSDR, pracovník KC/NDC/NSSDR a komunitný pracovník KC je pre Poskytovateľa stanovená nasledovne: Tabuľka. č. 1: Odborný garant KC/ NDC/ NSSDR za mesiac Rok Celková cena práce/kalendárny mesiac 2021 1435,13 Tabuľka č. 2: Odborný pracovník KC/ NDC/ NSSDR za mesiac Rok Celková cena práce/kalendárny mesiac 2021 1247,92 Tabuľka č. 3: Pracovník KC/ NDC/ NSSDR za mesiac Rok Celková cena práce/kalendárny mesiac 2021 963,69 Tabuľka č. 4: Komunitný pracovník KC Rok Celková cena práce/kalendárny mesiac 2021 1270,04 Článok 3 1. Článok 14 Zmluvy sa mení tak, že bod 14.2 sa mení nasledovne: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.10.2022, s výnimkou článku 10 Kontrola a audit tejto Zmluvy, ktorý zostáva v platnosti do 30.06.2031. Článok 4 1. Článok 1 Zmluvy sa mení tak, že odsek 1.1. bod 1.1.2. sa mení nasledovne: Poskytovateľ komunitného centra alebo nízkoprahového denného centra alebo nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu „názov: Obec Slavec sídlo: Slavec 109, 049 11 Slavec IČO: 00328821 DIČ: 2020937171 email: obec@slavec.sk banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 3 číslo účtu (vo formáte IBAN): SK9702000000000028028582 konajúci: Gejza Ambrúš druh sociálnej služby: Komunitné centrum“
 • Cena
  4 916,78 EUR štyritisícdeväťstošesťnásť eur sedemdesiatosem centov
 • Dátum účinnosti zmluvy
  29.12.2020
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  21.12.2020
 • Dátum zverejnenia
  28.12.2020
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Slavec
 • IČO
  00328821
 • DIČ
 • Adresa
  Slavec 109, 049 11 Plešivec
 • Telefón
  058 792 13 32
 • E-mail
  obec.slavec@stonline.sk
 • Web
  www.slavec.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Implementačná agentúra MPSVR SR
 • IČO
  30854687
 • DIČ
 • Adresa
  Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka