Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva: Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

 • Číslo zmluvy
  Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
 • Predmet zmluvy
  V záujme kvalitného, účelného a efektívneho plnenia prenesených úloh štátnej správy vo veciach územného plánovania a stavebného poriadku, na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje, ktorých výkon je zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zverený do pôsobnosti obcí a výkonu špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zverených do pôsobnosti obcí, výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v platnom znení, výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) zverených do pôsobností obcí, sa účastníci v súlade s ustanoveniami § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dohodli na zriadení spoločného obecného úradu (ďalej len „spoločný obecný úrad alebo SOU“), ktorého úlohou bude v rozsahu a za podmienok dohodnutých v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy zabezpečovať pre zmluvné strany kompetencie stavebného úradu, ako aj špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie a kompetencie obcí na úseku životného prostredia podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, zákona o ovzduší, vodného zákona.
 • Cena
  867,68 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  1.1.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  31.12.2020
 • Dátum zverejnenia
  31.12.2020
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Slavec
 • IČO
  00328821
 • DIČ
 • Adresa
  Slavec 109, 049 11 Plešivec
 • Telefón
  058 792 13 32
 • E-mail
  obec.slavec@stonline.sk
 • Web
  www.slavec.sk
 • 2. Zmluvná strana
  ,,zmluvné strany-15 obcí Mikroregiónu Domica"
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka