Navigácia

Obsah

REFERENDUM 2023

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy SR a podľa § 20 a § 202 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niketorých zákonov v z.n.p. , na základe petície občanov prijatej 24.8.2022 rozhodnutím č. 362 prezidentka SR zo dňa 4.11.2022 vyhlásila referendum ,

ktoré sa bude konať dňa 21.1.2023

Viac o tom tu: Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda 2023 (207.06 kB)

      https://www.minv.sk/?referendum

1. Informácie o podmienkach práva hlasovať v referende v SJ (272.51 kB)

    Informácie o podmienkach práva hlasovať v referende v MJ / Referendum - választási tájékoztató J (198.38 kB)

2. Starosta obce Slavec v súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre vykonanie referenda 2023 u r č i l o  2 volebné okrsky - okrsok č. 01 a okrsok č. 02 a volebné miestnosti nasledovne: Určenie volebných okrskov a volebných miestností (186.56 kB)

3. Na základe Harmonogramu organizačno- technického zabezpečenia referenda 2023 o z n a m u j e m e  elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie č. 01 Slavec a  do Okrskovej volebnej komisie č. 02 Slavec miestna časť Vidová , ktorá je nasledovná: obec@slavec.sk

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OkVK (157.43 kB)

4. Za účelom podávania žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí v čase referenda 2023 sa budú zdržiavať mimo jej územia Vám Obec Slavec uverejňuje elektronickú ( e-mailovú ) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou, ktorá je nasledovná: obec@slavec.sk

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou (192.27 kB)

Tlačivo,,Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia" na stiahnutie tužiadosť o voľbu poštou (17.86 kB)

5. Obec Slavec v zmysle § 46 (4) a podľa § 198 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. týmto zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum 2023, ktorá je nasledovná: obec@slavec.sk

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (134.34 kB)

6. Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania: 

V zmysle  § 5 ods.  2 až 6  zákona  NR SR č. 395/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej dňa 24. augusta 2022 Okresný úrad Rožňava, odbor všeobecnej vnútornej správy oznamuje, že oprávnený volič môže podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej  komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava, sám alebo prostredníctvom inej osoby a to  telefonicky v úradných hodinách okresného úradu. Požiadať o špeciálny spôsob hlasovania je možné výlučne telefonicky najskôr  16. januára 2023  a najneskôr   20. januára 2023 do 12:00 hod.

Oprávnený  volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu: 1/ meno a priezvisko; 2/ rodné číslo; 3/ adresa trvalého pobytu; 4/ adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom ; 5/ telefonický kontakt.

Kontakt na zapisovateľa špeciálnej okrskovej volebnej komisie:

Ing. Šarlota Kalászová  –       058/732 27 18; 058/732 27 11; +421 918 791 105

Špeciálne hlasovanie - oznam (14.14 kB)