Navigácia

Obsah

Výberové konanie - odborný asistent manažéra MAS OZ KRAS

Typ: ostatné
Miestna akčná skupina OZ KRAS vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu ,,odborný asistent manažéra MAS OZ KRAS“

Výberové konanie MAS OZ KRAS na pracovnú pozíciu

Miestna akčná skupina OZ KRAS vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu ,,odborný asistent manažéra MAS OZ KRAS“

 

Pracovná pozícia: odborný asistent manažéra MAS OZ KRAS

Miesto výkonu práce: kancelária MAS OZ KRAS, ul. Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec

Pracovný úväzok: plný pracovný úväzok, mesačná hrubá mzda – 700,00 EUR

Dĺžka pracovné pomeru: pracovný pomer na dobu určitú do 30.06.2023

Termín na podanie žiadosti o zaradene do výberového konania je: 14.09.2021, pri osobnom doručení do 14.00 hod.

Na osobné stretnutie budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorým bude oznámený termín výberového konania. Informácie o našej MAS OZ KRAS nájdete na stránke: www.maskras.sk

Termín nástupu:  01.10.2021

Popis vykonávaných činností:

Odborný asistent manažéra zabezpečuje:

 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh
 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
 • príjem a registrácia žiadostí o príspevok
 • príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi
 • výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa
 • sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa
 • úhradu finančného príspevku užívateľovi
 • sumarizácia finančných podkladov
 • vykonávanie prieskum trhu

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky,
 • alebo
 • ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 2 roky
 • Vodičský preukaz typu „B“  

Doklady k výberovému konaniu: 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v oblasti projektov financovaných z EŠIF/EPFRV
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o prijatie do zamestnania a nami požadované doklady doručte osobne alebo zašlite poštou na adresu MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478 , 049 11 Plešivec v zalepenej obálke do 14.09.2021 (pri osobnom doručení do 14.00 hod.). Obálku je potrebné označiť ,,Výberové konanie – MAS OZ KRAS Plešivec“.

Ďalšie informácie:

Kontaktná osoba : Ing. Katarína Görgeiová,   tel.: 0918 586 668,

email: kancelaria@maskras.sk

Bližšie informácie nájdete na stránke www.maskras.sk

 

Ing. Tomáš Várady PhD.

Predseda združenia OZ KRAS

Link na webovú stránku: https://www.maskras.sk/aktualne/aktuality-1/vyberove-konanie-mas-oz-kras-85sk.html


Vytvorené: 4. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2022 14:47
Autor: Správce Webu