Navigácia

Obsah


Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na 2 riadne zasadnutie OZ obce Slavec na 13.12.2022 06.12.2022 22.12.2022
Plán kontrolnej činnosti HK obce Slavec na I. polrok 2023 - Návrh 30.11.2022 16.12.2022
,, Návrh" Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 28.11.2022 14.12.2022
Oznámenie RÚVZ v Rožňave o nebezpečných kozmetických výrobkoch 24.11.2022 10.12.2022
Záverečný účet obce Slavec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 29.06.2022 30.06.2023
Upozornenie pre občanov týkajúce sa porušovania zákona o odpadoch 17.05.2022 19.06.2023
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okr. Rožňava od 23.03.2022 28.03.2022 28.04.2023
Okliesnenie a odstránenie stromov 14.03.2022 31.03.2023
Dočasné útočisko pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko 08.03.2022 31.03.2023
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Slavec za rok 2021 25.02.2022 01.03.2023
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu 16.02.2022 31.03.2023
Zoznam daňových dlžníkov - fyzických osôb 31.01.2022 31.03.2023
Zber komunálneho odpadu z domácností v r. 2022 30.11.2021 31.01.2023
Harmonogram zberu separovaného odpadu v r. 2022 10.11.2021 31.01.2023
Oznámenie pre vlastníkov psov - povinnosť označiť zviera čipom 25.05.2021 30.06.2026
Zmena súkromného veterinárneho lekára - oznámenie 10.01.2020 31.12.2030
Projekt : Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Slavec 04.12.2018 31.12.2023
Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelv használata 07.06.2017
Informácia - zvýšenie biologickej ochrany chovov hydiny na zabránenie zavlečenia aviárnej influenzy 19.01.2017
Viacročný rozpočet obce 2015-2016 zmeny 01.01.2015
Cenník služieb za jednotlivé cintorínske úkony 01.01.2009
Poplatky za propagačné oznamy 01.01.2009
Všeobecné poplatky na obecnom úrade 01.01.2009
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií 01.01.2009