Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: EG/5

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 199/2023

Oznámenie o strategickom dokumente: „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022- 2030

O Z N Á M E N I E

Obec Slavec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Vám týmto oznamuje, že odo dňa 20.03.2023  je zverejnený dokument:                       

 Oznámenie o strategickom dokumente:   „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022- 2030.“

Do dokumentu môžete nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na svoje náklady zhotoviť kópie na adrese:

  1. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného kraja, Komenského 52, 041 26, posch. 10, č. dverí 1005  v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030     
  2. a na Obecnom úrade v Slavci, Hlavná 109, 049 11 Slavec v úradných hodinách nasledovne:  

         Pondelok:      8,oo  - 12,oo hod.   13,oo – 15,oo hod.

        Utorok:          8,oo  - 12,oo hod.   13,oo – 15,oo hod.

        Streda:           8,oo  - 12,oo hod.   13,oo – 16,oo hod.

        Piatok:           8,oo  - 12,oo  hod.

Príloha k nahliadnutiu: Oznámenie o strategickom dokumente,, Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030ý (4.94 MB)

                                                                                                                         Gejza Ambrúš 

                                                                                                                         starosta obce 

 

Vyvesené: 20. 3. 2023

Dátum zvesenia: 5. 4. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť