Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AG 1 /A-10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 206-01/2021

Oznámenie pre vlastníkov psov - povinnosť označiť zviera čipom

Oznámenie

Obec Slavec v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, Zákon o veterinárnej starostlivosti" )

oznamuje

vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť: 

zabezpečiť trvalé označenie psov podľa § 19 ods. 9 Zákona o veterinárnej starostlivosti transpondérom ( čipom) , pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.  

Podľa § 19 ods. 8 Zákona o veterinárnej starostlivosti označiť zviera transpondérom ( čipom ) môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa odseku 9 je súkromný veterinár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 €, ktorú u psov  narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Podľa § 48 ods. 1 zákona  o veterinárnej starostlivosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 €, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 Zákona o veterinárnej starostlivosti. 

 

                 Gejza Ambrúš 

                starosta obce 

Vyvesené: 25. 5. 2021

Dátum zvesenia: 30. 6. 2026

Zodpovedá: Správce Webu

Späť