Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: UK1/A10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 30Zh-02/2022

Pozvánka na 2 riadne zasadnutie OZ obce Slavec

Spis č. 30Zh-02/2022                                                                       V Slavci,  dňa 21.06.2022

Gejza AMBRÚŠ starosta obce Slavec                          

                                                                              P O Z V Á N K A

     V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov   zvolávam  na 28.06.2022 ( utorok ) o 18.00 hod. 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slavec do veľkej zasadacej miestnosti obecného úradu v Slavci.    

                                                                          -------------------------------

Program

  1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce 
  2. Určenie overovateľov, zapisovateľa – starosta obce
  3. Voľba návrhovej komisie – starosta obce  
  4. Kontrola plnenia uznesení – hlavný kontrolór
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2022- hlavný kontr.
  6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly za I. štvrťrok 2022 –hlavný kontrolór
  7. Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2021 – ekonóm OcÚ 
  8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021 – hlavný kontrolór
  9. Záverečný účet za rok 2021 – ekonóm OcÚ

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

                                                                                                              Gejza Ambrúš

                                                                                                             starosta obce         

 

Vyvesené: 21.06.2022

Zvesené:     

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie OZ obce Slavec    

 

Vyvesené: 21. 6. 2022

Dátum zvesenia: 7. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť