Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: EG/5

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 197-01/2023

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 ( s výhľadom do roku 20230)

O Z N Á M E N I E

Obec Slavec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Vám týmto oznamuje, že odo dňa 17.03.2023  je zverejnený dokument:                                

 Oznámenie o strategickom dokumente:   „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023- 2027 ( s výhľadom do roku 2030) .“

Do dokumentu môžete nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na svoje náklady zhotoviť kópie na adrese:

  1. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného kraja, Komenského 52, 041 26, posch. 10, č. dverí 1005  v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne     
  2. a na Obecnom úrade v Slavci, Hlavná 109, 049 11 Slavec v úradných hodinách nasledovne:  

         Pondelok:       8,oo  - 12,oo hod.   13,oo – 15,oo hod.

        Utorok:           8,oo  - 12,oo hod.   13,oo – 15,oo hod.

        Streda:            8,oo  - 12,oo hod.   13,oo – 16,oo hod.

        Piatok:            8,oo  - 12,oo  hod.

    

Gejza Ambrúš

                                                                                                                  starosta obce

 

Vyvesené: 17. 3. 2023

Dátum zvesenia: 2. 4. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť