Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: HA 6 /A10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 03-10/2022

Schválenie registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Slavec

Verejná vyhláška

Schválenie registra pôvodneho stavu projektu pozemkových úprav v k.ú. Slavec

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozem.vlastníctva, pozem.úradoch, pozem.fonde a o pozemk. spoločenstvách v znení neskorších predpisov v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávajúcich v katastrálnom území Slavec, podľa § 10 ods. 3 zákona v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Okresný úrad Rožňava,  popzemkový a lesný odbor   oznamuje schválenie ( register pôvodneho stavu )  . 

Viac o tom tu: Verejná vyhláška- schválenie RPS v k.ú. Slavec

Vyvesené: 27. 6. 2022

Dátum zvesenia: 13. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť