Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: HA 6 /A10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 03-12/2022

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Slavec

Verejná vyhláška 

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k.ú. Slavec - Rozhodnutie 

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozem.vlastníctva, pozem.úradoch, pozem.fonde a o pozemk. spoločenstvách v znení neskorších predpisov v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávajúcich v katastrálnom území Slavec, podľa § 10 ods. 4 zákona VZFU zverejňuje na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Slavec ako i tu na oficiálnej webovej stránke obce Slavec .

Viac o tom tu: Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k. ú. Slavec

Vyvesené: 30. 6. 2022

Dátum zvesenia: 16. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť