Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: EB 42/5

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 202-01/2023

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov

U P O Z O R N E N I E

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

Okliesnenia a odstránenia stromov

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Upozornenie - okliesnenie a odstránenie stromov (11.25 kB)

výzvaoznámenie orez stromov

Vyvesené: 20. 3. 2023

Dátum zvesenia: 20. 3. 2024

Zodpovedá: Správce Webu

Späť