Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: FU1/A-10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 248/2022

Záverečný účet obce Slavec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Slavec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schválilo dňa 28.6.2022 uznesením č. 16a/2022 Záverečný účet obce Slavec za rok 2021  a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Záverečný účet za rok 2021 k nahliadnutiu tu: 

Záverečný účet Obce Slavec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

 

Vyvesené: 29. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť