Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: RC1/5

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ 49Zh-02/2022

Zoznam daňových dlžníkov - fyzických osôb

Obec Slavec v zmysle § 52 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní  ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje

zoznam daňových dlžníkov – fyzických osôb

u ktorých úhrnná výška nedoplatkov podľa stavu k 31.12.2021 na dani z nehnuteľností, dani za psa  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady presiahla 160 ,- EUR

takto:

 

Priezvisko a meno :

Miesto pobytu/podnikania :

Suma nedoplatkov:

 

1.

ŠIMKO Milan ( 1967 )

Slavec 49

423,65

EUR

2.

LÁZOK Milan ( 1976 )

Slavec 47

344,65

EUR

3.

ROXEROVÁ Mária

Slavec 74

344,36

EUR

4.

ŠIMKO Milan ( 1991 )

Slavec 49

270,61

EUR

5.

CSUPORIOVÁ Zuzana

Vidová 22

268,38

EUR

6.

TATAI Ľudovít ( 1963 )

Slavec 64

260,14

EUR

7.

TATAIOVÁ Aneta

Slavec 64

259,97

EUR

8.

TATAI Alexander

Slavec 66

245,98

EUR

9.

LÁZOK Karol ( 1960 )

Slavec 47

223,92

EUR

10.

KONDÁŠOVÁ Beáta

Slavec 69

211,80

EUR

11.

FEDOR Peter

Slavec

210,62

EUR

12.

GAŽI Roman

Slavec 50

193,89

EUR

13.

KÓRÉ Robert 

Slavec 68

195,63

EUR

14.

RUSZÓ Arpád ( 1952 )

Slavec 63

194,21

EUR

15.

LÁZOKOVÁ Erika

Vidová 17

183,96

EUR

16.

CSUPORIOVÁ Renáta

Vidová 22

182,76

EUR

17.

CSUPORI Jozef (1988 )

Vidová 21

179,08

EUR

18.

RUSZÓOVÁ Angelika

Vidová 19

165,88

EUR

 

V zozname nie sú uvedené fyzické osoby s daňovým nedoplatkom nižším ako 160 EUR. Zoznam je zoradený podľa výšky nedoplatku k 31.12.2021 zostupne.

Zoznam zodpovedá stavu daňovej a účtovnej evidencie obce Slavec k 31.12.2021. Prípadné reklamácie alebo námietky uplatnite prosím písomne alebo e-mailom na obec@slavec.sk .

Daňový nedoplatok je možné vyrovnať jeho zaplatením do pokladne Obecného úradu Slavec alebo bezhotovostným prevodom na účet č. : SK31 5600 0000 0034 4169 3002.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu pandémie COVID-19 môžu byť úradné hodiny Obecného úradu obmedzené, odporúčame preto preferovať bezhotovostnú úhradu. 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí svedomite platia miestne dane a poplatky.

 

Vyvesené: 31. 1. 2022

Dátum zvesenia: 31. 3. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť