Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 29. októbra 2022

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 1149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektroých zákonov v z.n.p. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásilo z 8.6.2022 rozhodnutím č. 209/2022 Z.z.   VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ ( ďalej len,,OSO ) , a určil termín ich konania na sobotu  29.10.2022  

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209/2022

Obec Slavec podľa § 171 ods. 9  a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb nasledovne:

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov OSO 2022

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. Obec Slavec zverejňuje i n f o r m á c i u  o podmienkach práva voliť a práva byť volený dvojjazyčne: 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov OSO v SJ

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov OSO v MJ - Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiröl

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Slavec menoval dňa: 12.07.2022 zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Slavec . Viac o tom tu: Zverejnenie kontaktu na zapisovateľa MVK - oznámenie (228.51 kB)

OZ obce Slavec podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. u r č i l o  uznesením č. 21/2022 zo dňa 18.7.2022 počet poslancov 5 a uznesením č. 20/2022 jeden volebný obvod  pre voľby do orgánov samosprávy obcí .  

Oznámenie- určenie počtu poslancov a volebného obvodu na volebné obdobie 2022-2026 (175.85 kB)

OZ v Slavci podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. uznesením č. 24/2018 zo dňa 14.6.2018 u r č i l o  výkon funkcie starostu obce Slavec pre nové volebné obdobie r. 2022-2026 v rozsahu jedna, v plnom rozsahu

Oznámenie-rozsah výkonu funkcie starostu obce Slavec na nové volebné obdobie 2022-2026. (147.73 kB)

Starosta obce Slavec v súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí u r č i l o  2 volebné okrsky - okrsok č. 01 a oksok č. 02 a volebné miestnosti nasledovne: Určenie volebných okrskov a volebných miestností (184.4 kB)

Obec Slavec na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie č. 01 ( Slavec ) , 02 ( Vidová ) , ktorá je obec@slavec.sk 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do MVK, OkVK 1 a 2 (183.17 kB)