Navigácia

Obsah

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20,  § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektroých zákonov v z.n.p. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásilo rozhodnutím č. 8/2019 Z.z. dňa 10.01.2019 VOĽBY prezidenta Slovenskej republiky, a určil termín ich konania na sobotu  16.03.2019. 

V prípade ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 30. 03.2019 od 7:00 hod. do 22:00 hod.     

Rozhodnutie Predsedu NR SR

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. Obec Slavec zverejňuje i n f o r m á c i u  o podmienkach práva voliť a práva byť volený dvojjazyčne: 

Informácie pre voliča v SJ

Informácie pre voliča v MJ- Tájékoztatás a választópolgárok részére

Starosta obce Slavec v súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určilo 2 okrsky pre voľby prezidenta v roku 2019 nasledovne ( viď nižšie) :

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie č. 01 Slavec a do okrskovej volebnej komisie č. 02 Vidová je: obec.slavec@stonline.sk . 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia

Elektronická ( e-mail ) adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je nasledovná : obec.slavec@stonline.sk . 

Oznámenie- elektronická adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Na základe Harmonogramu organizačno- technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 Vám uverejňujeme zoznam zaregistrovaných kandidátov na prezidenta SR 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky