Navigácia

Obsah

REFERENDUM 2023

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy SR a podľa § 20 a § 202 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niketorých zákonov v z.n.p. , na základe petície občanov prijatej 24.8.2022 rozhodnutím č. 362 prezidentka SR zo dňa 4.11.2022 vyhlásila referendum ,

ktoré sa bude konať dňa 21.1.2023

Viac o tom tu: Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda 2023 (207.06 kB)

      https://www.minv.sk/?referendum

1. Informácie o podmienkach práva hlasovať v referende v SJ (272.51 kB)

    Informácie o podmienkach práva hlasovať v referende v MJ / Referendum - választási tájékoztató J (198.38 kB)

2. Starosta obce Slavec v súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre vykonanie referenda 2023 u r č i l o  2 volebné okrsky - okrsok č. 01 a okrsok č. 02 a volebné miestnosti nasledovne: Určenie volebných okrskov a volebných miestností (186.56 kB)

3. Na základe Harmonogramu organizačno- technického zabezpečenia referenda 2023 o z n a m u j e m e  elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie č. 01 Slavec a  do Okrskovej volebnej komisie č. 02 Slavec miestna časť Vidová , ktorá je nasledovná: obec@slavec.sk

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OkVK (157.43 kB)

4. Za účelom podávania žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí v čase referenda 2023 sa budú zdržiavať mimo jej územia Vám Obec Slavec uverejňuje elektronickú ( e-mailovú ) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou, ktorá je nasledovná: obec@slavec.sk

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou (192.27 kB)

Tlačivo,,Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia" na stiahnutie tužiadosť o voľbu poštou (17.86 kB)