Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: HA 6 /A10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 03-16/2022

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu poz. úprav v k. ú. Slavec - verejná vyhláška d

Verejná vyhláška 

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Slavec - zverejnenie 

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozem.vlastníctva, pozem.úradoch, pozem.fonde a o pozemk. spoločenstvách v znení neskorších predpisov v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávajúcich v katastrálnom území Slavec, podľa § 11 ods. 23 zákona v súčinnosti s § 26 ods. 2 zíkona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa návrh zásad usporiadania nových pozemkoch zverejňuje na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Slavec ako i tu na oficiálnej webovej stránke obce Slavec .

Viac o tom tu: 

1. Verejná vyhláška - zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu PÚ (264.55 kB)

2. Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu PÚ ( písomná a grafická časť ) (4.18 MB)

3. Návratka (344.32 kB)

Vyvesené: 7. 9. 2022

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť