Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1 /A-10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 94/2022

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia stavby ,,Inštalácia fotovoltaického zariadenia Carmeuse Slavec- 500kWp, objekt SO 101 FVE na pozemkoch" v k. ú. Slavec a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Oznámenie 

Obec Slavec , ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

oznamuje

začatie konania vo veci povolenia stavby,, Inštalácia fotovoltaického zarioadenia Carmeuse Slavec  v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a na prejednanie návrhu stavebný úrad nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním .

Viac o tom tu:  FVE- Carmeuse Slavec 

Vyvesené: 8. 6. 2022

Dátum zvesenia: 24. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť