Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1 /A-10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 437/2022

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby ,,Vykládka vápna- stavebná pripravenosť

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby ,, Vykládka vápna -stavebná pripravenosť - v katastrálnom území Slavec a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia 

Verejná vyhláška 

Navrhovaeľ Carmeuse Slovakia, s.r.o. Rozvojová 2/B, 040 01 Košice podal dňa 22.11.2022 na tunajší stavebný úrad v Slavci návrh na vydanie územnného rozhodnutia o umiestnení stavby,, Vykládka vápna- stavebná pripravenosť . 

Predmetom územného konania je projekt stavebnej činnosti- stavebnej pripravenosti pre vykládku vápna v areáli Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec.  

Viac o tom tu :  Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby ,, Vykládka vápna - stav. pripravenosť" (373.49 kB)

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť