Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: UK1/A10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 30Zh-05/2022

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Slavci

Sp. Zn. 30 Zh.-05/2022                                                                    V Slavci,  dňa 14.11.2022 

Gejza AMBRÚŠ starosta obce Slavec                          

                                                                                 P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov   zvolávam  na 22.11.2022 ( utorok  ) o 17.00 hod

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slavci

do zasadacej miestnosti obecného úradu v Slavci.

                                                       -------------------------------------------------------------------

Program zasadnutia :

1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce

2. Určenie zapisovateľa – starosta obce

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu

    a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení

        o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného

        zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie

    b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia

        ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom – starosta obce

    c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva – starosta obce 

    d) Vystúpenie novozvoleného starostu

4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice – starosta obce

5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu – starosta

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

    zasadnutia obecného zastupiteľstva

7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov

8. Určenie platu starostu obce – hlavný kontrolór obce

9 Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce – hlavný kontrolór obce

10. Rôzne

11. Záver

                                                                                                             Gejza Ambrúš

                                                                                                             starosta obce         

 

Vyvesené: 14.11.2022  

Zvesené:   

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Slavci konané dňa 22.11.2022 (233.69 kB)

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť