Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: EI1/5

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 92/2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Slavec za rok 2021

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2021

Obec Slavec v súlade s ust. 4 ods. 6  zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov , ktorú vypočítala z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok 2021 , ktorú ohlásila podľa osobitného predpisu.  

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov je v zmysle prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektrorých zákonov v z.n.p. 

Výpočet vytriedenia KO : viď. nižšie

Výpočet vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 (436.78 kB)

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Slavec za rok 2021 je: 53211 kg : 119 791 kg / celková hmotnosť vyvážaného komunálneho odpadu ) x 100%  t.j. ÚVKO = 44,42 % 

Vyvesené: 25. 2. 2022

Dátum zvesenia: 1. 3. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť