Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: HA 6 /A10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 03-09/2022

Verejná vyhláška- pozvánka na zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Slavec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozem.vlastníctva, pozem.úradoch, pozem.fonde a o pozemk. spoločenstvách v znení neskorších predpisov v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávajúcich v katastrálnom území Slavec

zvoláva  

zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Slavec, ktoré sa uskutoční dňa: 28.06.2022 o 16:00 hod. v priestoroch obecného úradu v Slavci.  

Hlavným bodom programu v zmysle podľa § 11 ods. 18 zákona je prerokovanie s vlastníkmi pozemkov ich návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. 

Viac o tom tu: Pozvánka na zhromaždenie účastníkov PÚ v k. ú. Slavec

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť