Navigácia

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky ( ďalej Len ,,NR SR ") dňa 9.6.2023 , podľa č. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej repzbliky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. 204/2023 Z.z. vyhlásil voľby do NR SR a určil termín ich konania na sobotu 30.septembra 2023 .

Rozhodnutie č. 204/2023 predsedu NR SR k nahliadnutiu tu:   Rozhodnutie predsedu NR SR č. 204-2023 (187.02 kB)

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. Obec Slavec zverejňuje i n f o r m á c i u  o podmienkach práva voliť a práva byť volený . Podľa osobitného predpisu ( Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazyka národnostných menšín v z.n.p.) uvedenú informáciu zverejňujeme i v jazyku národnostnej menšiny. viď. nižšie   

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v SJ (224.14 kB)

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený v MJ- Tájékoztató a választópolgár részére (224.14 kB)

Starosta obce Slavec  v súlade  s § 8 ods 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023, ktoré sa budú konať dňa : v sobotu 30.09.2023  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny určil volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:

Volebné okrsky:  

Okrsok č. 1 Občania bývajúci  v obci Slavec, v časti obce Gombasek a v časti obce Hámor a držitelia hlasovacích  preukazov, 

Okrsok č. 2 Občania bývajúci v časti obce Vidová a držitelia hlasovacích preukazov 

Volebné miestnosti:  

Okrsok č. 1 Miestnosť:  Zasadačka Obecného úradu v Slavci, Slavec č. 109

Okrsok č. 2 Miestnosť:  Sála kultúrneho domu vo Vidovej, Vidová č. 7 

Určenie volebných miestností, volebných okrskov pre voľby do NR SR 2023 (183.83 kB)

Obec Slavec podľa Harmonogramu organizačno- technického zabezpečenia týmto o z n a m u j e elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK č. 1 Slavec a do OkVK č. 2 Vidová pre voľby do NR SR 2023, ktorá je nasledovná: obec@slavec.sk

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní (165.65 kB)

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 2023 o z n a m u j e m e elektornickú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby do NR SR 2023, ktorá je nasledovná : obec@slavec.sk

Výsledky z volieb do NR SR v r. 2023 v obci Slavec : 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 01 o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023 l (7.15 MB)

Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 02 o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023 l (5.28 MB)