Navigácia

Obsah

V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 a to konkrétne so zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia a v nadväznosti na § 60 ods. 1 prvá veta volebného zákona  Obec Slavec u v e r e j ň u j e elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou, ktorá je nasledovná : obec.slavec@stonline.sk 

Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministrestva vnútra SR : 

 http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. Obec Slavec zverejňuje i n f o r m á c i u  o podmienkach práva voliť a práva byť volený . Podľa osobitného predpisu ( Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazyka národnostných menšín v z.n.p.) uvedenú informáciu zverejňujeme i v jazyku národnostnej menšiny. viď. nižšie   

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v SJ

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v MJ

 

Starosta obce Slavec  v súlade  s § 8 ods 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa : v sobotu 29.02.2019 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny určil volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:

Volebné okrsky:  

Okrsok č. 1 Občania bývajúci  v obci Slavec, v časti obce Gombasek a v časti obce Hámor a držitelia voličských preukazov, 

Okrsok č. 2 Občania bývajúci v časti obce Vidová a držitelia voličských preukazov 

Volebné miestnosti:  

Okrsok č. 1 Miestnosť:  Zasadačka Obecného úradu v Slavci, Slavec č. 109

Okrsok č. 2 Miestnosť:  Sála kultúrneho domu vo Vidovej, Vidová č. 7 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Obec Slavec podľa Harmonogramu organizačno- technického zabezpečenia týmto o z n a m u j e elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK č. 1 Slavec a do OVK č. 2 Vidová pre voľby do NR SR 2020, ktorá je nasledovná: obec.slavec@stonline.sk 

Oznámenie o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR o z n a m u j e m e elektornickú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby do NR SR 2020, ktorá je nasledovná : obec.slavec@stonline.sk 

E-mailová adresa na doručenie žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu - oznámenie 

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 29.2.2020 - OBEC SLAVEC 

https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/862-slavec/parlamentne-volby/2020/vysledky

Výsledky z volieb do NR SR 29.2.2020 - Slavec Okrsok č. 1

Výsledky z volieb do NR SR 29.2.2020 - Slavec Okrsok č. 2