Navigácia

Obsah

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektroých zákonov v z.n.p. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásilo rozhodnutím č. 203/2018 Z.z.   VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCI , a určil termín ich konania na sobotu  10.11.2018.   

Rozhodnutie predsedu NR SR

Obec Slavec podľa § 171 ods. 9  a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2017 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb nasledovne:

Oznámenie počtu obyvateľov ku dňu: 10.7.2018

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. Obec Slavec zverejňuje i n f o r m á c i u  o podmienkach práva voliť a práva byť volený dvojjazyčne: 

Informácie pre voliča o volebných právach a právach byť volený v SJ

Informávie pre voliča o volebných právach a právach byť volený v MJ - Tájékoztatás a választók számára

OZ obce Slavec podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. u r č i l o  uznesením č. 25/2018 písm. a ) a b) počet poslancov 5 a jeden volebný obvod  pre voľby do orgánov samosprávy obcí.  

Oznámenie o určení počtu poslancov a voleb. obvodov.

OZ v Slavci podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. uznesením č. 24/2018 zo dňa 14.6.2018 u r č i l o  výkon funkcie starostu obce Slavec pre nové volebné obdobie r. 2018-2022 v rozsahu jedna, v plnom rozsahu

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu na r. 2018-2022

Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Slavec

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskových komisii

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Obec SLAVEC uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : 

a) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Slavec

b) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

V súlade s Nariadením EÚ a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Obec Slavec zverejňuje i n f o r m á c i e  o spracúvaní osobných údajov pre voličov, pre kandidátov a pre volebnú komisiu. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov, pre kandidátov a pre volebné komisie.

Miestna volebná komisia v Slavci, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. u v e r e j ň u j e výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce , ktoré sa konali 10. 11 2018 nasledovne: 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ a starostu obce Slavec