Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Slavec
Obec Slavec

Súčasnosť

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová. 

 • Celková rozloha katastra spolu: 1752,7 ha
 • Orná pôda: 321,8 ha
 • Záhrady: 14,9 ha
 • Trvale trávne porasty: 86,8 ha
 • Lesné pozemky: 1006,2 ha
 • Vodné plochy: 27,9 ha
 • Zastavané plochy a nádvoria: 93,8 ha
 • Ostatné plochy: 201,3 ha

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.

Klimaticky patrí územie do mierne teplej oblasti. Priemerné januárové teploty sa pohybujú medzi -4 C až - 6 C, júlové 18 - 20 C a ročný úhrn zrážok 650 - 800 mm. Veterné pomery sú charakteristické prevládaním prízemného severného smeru. Maximum zrážok pripadá na jún. Územím preteká rieka Slaná cez mohutné krasové kaňóny.

Najvýznamnejším hydrografickým javom na území obce sú rozsiahle sústavy podzemných vôd, ktoré sú zdrojom pitnej vody pre deficitnú oblasť mesta Rožńavy.

Rastlinstvo je veľmi pestré. Upaltňujú sa predovšetkým teplomilné druhy, viaceré horské druhy, často v blízkosti druhov veľmi náročných na teplo. Napríklad poniklec otvorený, konvalinka voňavá, zvonček sibírsky, náprsník, zbehovec plazivý, prvosienka holá, horec jarný, náprsník veľkokvetný, kosatec sibírsky. Medzi holými skalami rastú rôzne kríky, hlavne mahalebka. Na území obce sú najmä dubovo-hrabové lesy.

Naše územie je bohaté aj na živočíchov. Žijú tu netopiere, rôzne druhy vtákov, ako napríklad orol kráľovský, hadiar krátkoprstý, sokol myšiar a pod.

Vyskytujú sa tu nerudné nerastné suroviny, prevažne kvalitný vápenec. Kameňolom Gombasek situovaný na juchovýchodnom svahu Plešiveckej planiny bol založený v roku 1906. Ťažobná surovina - vápenec sa v tom čase využíval v železiarskom priemysle. Dnes sa využíva na stavebné účely a na zásobovanie vápenky Gombasek. Viacetážny veľký stenový lom je založený a usporiadaný nevhodne, čím značne znižuje estetickú hodnotu krajiny.

Priemyselná výroba je málo rozvinutá. Vápenka Gombasek využíva na výrobu mletého vápna vysokohodnotný vápenec z neďalekého lomu. Celý výrobný komplex aj lom v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť Carmeuse Slovakia spol. s r.o.

Územím prechádza ropovod Družba, medzištátny plynovod a tranzitný plynovod, ďalej viacej vedení vysokého napätia elektrickej energie  lokálneho významu. Nad obcou na Silickej planine v lokalite Magošbérc je vybudovaná veža zosilňovača diaľkových káblov.

Hlavným železnicným ťahom na území obce je trať: Košice - Rožňava - Plešivec - Zvolen. Hlavným cestným ťahom je medzinárodná cesta E 571.

Lesy plnia u nás viac funkcií. Podľa prevažujúcich funkcií ich delíme na lesy ochranné, hospodárske lesy a lesy osobitného určenia. Najväčšiu časť zaberajú chránené lesy. Najviac zastúpenou drevinou v lesoch je dub, hrab a buk. Ostatné listnaté dreviny majú nižšie zastúpenie.

Poľnohospodárstvo patrí medzi najstaršie cieľavedomé činnosti človeka. Rozvoj a rozšírenie poľnohospdárskej činnosti bolo veľkou revolúciou v hospodárskom a spoločenskom živote, pretože umožnilo väčšiu koncentráciu a hustejšie osídlenie. Človek začínal aktívnejšie pôsobiť na okolitú prírodu, poznávať a využívať prírodné zákony a vedome pretvárať svoje životné prostredie. Poľnohospodárska pôda zaberá celkom 423,5 ha územia obce. Priemyselné zastúpenie plodín na ornej pôde je nasledovné: zrniny, včítane kukurice na zrno, technické plodiny, zemiaky, krmoviny, viacročné krmoviny, zelenina. Využívanie trvalých trávnatých porastov vyplýva hlavne z nedostatku vlahy v letných mesiacoch. Suchý rok vytvára na našom území absolútny nedostatok pastvy a z toho dôvodu bola postupne znižovaná živočísna výroba, t.j. chov dobytka a pod. V súčasnej dobe už v našej obci živočíšna výroba neexistuje.

Poľovnícky zväz v obci bol založený v roku 1993. Svoj revír má v katastri obce Slavec, katastri obce Vidová, časti v katastri obce Plešivec a Brzotín.

Územie obce je svojími prírodnými pozoruhodnosťami príťažlivé  pre cestovný ruch, napriek tomu však doteraz nie sú vytvorené vhodné podmienky na jeho primeraný rozvoj. Turistický ruch sa sústreďuje hlavne do územia sprístupnenej Gombasecekj jaskyne. Zariadenia turistického ruchu, ubytovacie kapacity, parkovisko, autocamping a táborisko v Gombaseku nie sú najvhodnejšie. Verejné stravovanie absolútne chýba.

Slavec a Vidová od roku 1961 patria pod spoločnú správu. V obciach žije 470 obyvateľov. Prevažná časť obyvateľstva sa zaoberala poľnohospodárstvom a chovom hospodárskych zvierat, niektorí pracovali na panstve grófov Andrásiovcov, na železnici, v lome vápenca, neskôr vo Vápenke, ktorá stojí neďaleko obce.

V miestnej časti Gombasek sa v minulosti nachádzala osada, ktorá pravdepodobne bola staršia ako samotná obec. Do dnešných dní sa v tejto časti nachádzajú budovy, ktoré svedčia o histórii Gombaseku. Sú tam pozostatky kláštora paulínov, ako aj kúrie, hámra a rôznych hospodárskych budov. V súčasnosti Gombasek je známe ako rekreačné stredisko. V blízkosti Gombaseckej jaskyne je vybudovaná chatová osada a stanový tábor pre turistov. V tomto areáli sa nachádza prírodný amfiteáter, ktorý je centrom kultúrneho života.

Cez celé územie vedie značkovaná cykloturistická trasa, ktorá sa v Gombaseku rozdeľuje na Silickú a Rožňavskú trasu.

Šport

Obyvatelia majú v obci obmedzené možnosti športového využitia.

Obec plánuje do budúcnosti s výstavbou športového ihriska, ktoré by malo slúžiť hlavne nižším vekovým skupinám obyvateľov, ale aj turistom a iným návštevníkom obce.

V oblasti športových aktivít, ktoré sa neviažu na vybudovanú (resp. absentujúcu) športovú infraštruktúru, obec a jej okolie ponúka široké možnosti.

V letných mesiacoch ide predovšetkým o horskú cykloturistiku, pešiu turistiku (3 značkové turistické trasy), poľovníctvo a rybolov.

V obci Slavec športové kluby nie sú. Komisia kultúry, športu a mládeže Obecného zastupiteľstva za úzkej spolupráce spoločenských organizácií pravidelne každoročne zorganizuje Deň detí, v rámci ktorého naše deti a mládež v rámci športových súťaží zmerajú svoje sily a šikovnosť.

Na území obce sú nasledovné značkované turistické chodníky:

 1. Slavec - Kamenné - Slavský salaš - Farkašova samota - Veľký vrh 721 n.m. (prechod trvá 2 1/2 hod.)
 2. Plešivec - horáreň - Osada - Gobasecká jaskyňa (prechod trvá 1 1/4 hod.)
 3. Gombasecká jaskyňa - horáreň Závozná - Taňa - vodojem - senník - Lukáčova bučina (rázcestie), (prechod trvá 3 hod.)

Kultúra

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno - spoločenského využitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obce. 

Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu. 

V obci Slavec ako aj v časti obce Vidová je miestna obecná knižnica. Na uskutočnenie kultúrnych aktivít je k dispozícii obyvateľom v obci Slavec kultúrny dom, v ktorom sídli aj obecný úrad, kultúrny dom v časti obce Vidová a otvorený amfiteáter v časti Gombasek.

Doprava

Dopravne je obec dobre prístupná, najmä v hlavnom západo – východnom smere (E-571). Obchvat štátnej cesty okolo obce Slavec bol vybudovaný v sedemdesiatich rokoch minulého storočia. Uvedená medzinárodná komunikácia je priamo náväzná na severnú časť intravilánu obce, pričom ju lemuje po celej svojej dĺžke. Cestná sieť v okolí obce je, podľa charakteru delená na štátne cesty a miestne komunikácie, ktoré obhospodaruje a spravuje Obec Slavec. Celková dĺžka miestnych komunikácií v obci je cca 15 km, pričom jednotlivé časti obce sú spojené hlavnou dopravnou tepnou južnej trasy. V dôsledku zlých poveternostných vplyvov a nadmerného využívania bude v krátkom období potrebná čiastočná, v dlhšom časovom horizonte komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií. V roku 2005 bola uskutočnená komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií v časti obce Vidová v celkovej dĺžke 1 km.

Z hľadiska ďalšieho rozvoja obce má pre obec najväčší význam cesta medzinárodného významu E 571 prepájajúca západnú časť republiky s východnou. Bezprostredná blízkosť hlavnej cesty so sebou nesie aj negatívne dopady na život obyvateľov a tunajšie životné prostredie.

Najbližšia obec vo východnom smere je Brzotín, od obce je vzdialená 6,5 km po hlavnej ceste I. triedy. Smerom na západ je najbližšou obcou časť obce Vidová a je vzdialená 3 km.

Obyvatelia majú možnosť využiť dopravné službyautobusovými prímestskými linkami smerom na mesto Rožňava, denne celkovo cca. 29-krát. Uvedenú frekvenciu autobusového spojenia možno považovať za mimoriadne hustú, vzhľadom na veľkosť obce.

Je však ovplyvnená hlavne skutočnosťou, že sa obec nachádza priamo pri hlavnom dopravnom ťahu a autobusová zastávka je alokovaná rovnako na tomto ťahu. Z uvedeného dôvodu je lokálne autobusové spojenie mierne posilnené aj linkami spájajúcimi vzdialenejšie mestské štruktúry Tornaľa – Rožňava.

Keďže intravilánom obce železničná trať prechádza, obyvatelia majú možnosť využiť vlakové spojenie. Obyvatelia majú možnosť využiť vlakové spojenie s priľahlým okresným mestom Rožňava celkovo 8-krát. Z hľadiska denného režimu premávajú vlaky hlavne v skorých ranných hodinách a popoludňajších hodinách. Hustota vlakového spojenia smerom do Plešivca predstavuje 8 spojov.

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia v okolí obce je priamo ovplyvnená vymedzeným Národným parkom Slovenský kras. Obec leží na jeho území a tým je významne ovplyvnená jeho ekonomická aktivita.

Vyhlásením národného parku Slovenský kras došlo k prekategorizovaniu podstatnej časti vlastného územia bývalého CHKO Slovenský kras na vyšší stupeň územnej ochrany, pričom územie ochranného pásma vyhláseného v roku 1973 sa zmenšilo približne o dve tretiny. Zvýšenie stupňa územnej ochrany spolu s vytvorením koncepcie trvalo udržateľného života na území národného parku by malo prispieť k rozvoju vhodných ekonomických aktivít, ktoré budú v súlade s poslaním národného parku a nebudú zaťažovať životné prostredie (ide hlavne o cestovný ruch a ekologické poľnohospodárstvo).

Priemysel, energetika, doprava a ťažba nerastných surovín, majú okrem hospodárskeho významu značne negatívny vplyv na krajinno-prírodné prostredie aj v katastrálnom území obce a jej blízkom okolí. V severozápadnej časti katastra obce sa nachádza veľký povrchový lom, situovaný na juhovýchodnom svahu Plešiveckej planiny. Ťažená surovina sa využíva na stavebné účely. Viacetážový stenový lom je založený a usporiadaný nevhodne, čím značne znižuje estetickú hodnotu krajiny.

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v obci.

Územno-plánovacia dokumentácia obce je momentálne v štádiu vybavovania a riešenia.

Technická infraštruktúra

Obec je elektrifikovaná a je plynofikovaná.

Obyvatelia budú napojení na verejný vodovod, ktorý bol ukončený a uvedený do prevádzky v roku 2OO2. Plynofikácia obce Slavec bola uskutočnená na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Uvedený úrad vydal v roku 2OO2 súhlas pre spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava na výstavbu plynofikačnej siete v obci Slavec. Plynofikácia obce bola ukončená v roku 2003.

Pokrytie vodovodnou infraštruktúrou je 100 %. Na území obce sa nachádzajú ochranné pásma vodárenských zdrojov, nakoľko sa v juhozápadnej časti, v blízkosti jaskyne Gombasek, nachádzajú viaceré zdroje pitnej vody. Obec nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu a čističku odpadových vôd.

V súčasnosti je obec napojená na digitálnu telefónnu ústredňu. Pokrytie mobilných operátorov je nasledovné: T-mobile 100 %, Orange 100 %. Občania majú v súčasnosti možnosť pripojenia na Internet prostredníctvom telefónnej linky. Do budúcnosti sa plánuje s mikrovlnným pripojením a pripojením prostredníctvom DSL. Technológia EDGE nie je v súčasnosti v obci dostupná.

V obci Slavec v roku 2005 a v miestnej časti Vidová v roku 2006 bolo vybudované nové vedenie miestneho rozhlasu, ktoré nahradilo rozhlasové vedenie z roku 1977 ako aj výmena rozhlasovej ústredne.

Obec

Sviatok

Dnes je 24.6.2024

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Zajtra má meniny Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Triedenie odpadu

Reformovaný kostol v Slavci

O obci Slavec

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová.

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.