Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Slavec
Obec Slavec

COVID 19-,,Coronavírus"

Corona virus - COVID 19

Vážení občania! 

2023

na základe Uznesenia vlády SR č. 466 z 13.9.2023

sa 15.9.2023 k 6:00 hod. odvoláva mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti

s ohrozením verejného zdravia II. stupňa

z dôvodu ochorenia COVID -19

V r. 2020:

 V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Obec Slavec vytvorila na svojej web stránke obce túto informačnú tabuľu , kde nájdete všetky usmernenia, zákazy, rozhodnutia a verejné vyhlášky vyhlásené Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky ( ďalej len ÚKŠ SR), Úradom verejného zdravotníctva SR ( ďalej len ÚVZ SR ), alebo usmernenia Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR ( ďalej len MŠVVaŠ SR ).  Všetky sa týkajú  zamedzeniu šírenia sa nového koronavírusu na území Slovenska ako i na území našej Obce. Venujte im prosím patričnú pozornosť!

1. Verejná vyhláška ÚVZ SR zo dňa 6.3.2020 - zákaz návštev na lôžkových oddeleniach, dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu:

Verejná vyhláška - rozhodnutie ÚVZ SR zo dňa 6.3.2020

2. Opatrenie MŠVVaŠ SR zo dňa 9.3.2020 pre školy, školské zariadenia, pre zamestnancov rezortu školstva a športových zväzov: Usmernenie Ministerstva školstva SR  

3. V zmysle verejnej vyhlášky zo dńa 9.3.2020 ÚVZ SR zakázalo organizovať a usparadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej. spoločenskej či inej povahy od 10.3.2020. Nariadilo všetkým osobám s prechodným a TP v SR , ktoré sa vrátili z Čínskej, Kórejskej, Iránskej či z Talianskej republiky do SR aby bezprostredne oznámili túto skutočnosť svojmu lekárovi a zostali zároveň s osobami s nimi žijúcich s v spoločnej domácnosti v izolácii v domácom prostredí. Verejná vyhláška Zákaz Rozhodnutie - zákaz hromadného podujatia  

4. Usmernenie MŠVVŠ SR zo dňa 10.3.2020 - zakazujú sa a rušia sa  s okamžitou platnosťou: všetky zájazdy , exkurzie a študijné pobyty žiakov do zahraničia, okresné , krajské, celoštátne kolá súťaží detí a žiakov , návštevy študentov zo zahraničia , všetky športové podujatia a pod. Usmernenie Ministerstva školstva SR

5. V zmysle záverov stretnutia Ústredného krízového štábu prijíma Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovné opatrenia pre klientov ÚPSVaR SR v Rožňave: Dôležité info pre klientov ÚPSVaR SR v Rožňave

6. ÚVZ SR vydalo dňa 12.03.2020 opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia  a to ohľadne zákazu a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb. Opatreniek nahliadnutiu tu: 

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok 

Opatrenie ,,ZRUŠENÉ ! Zrušené,,Karanténnym opatrením č. OLP/2640/2020 zo dňa 18.3.2020 

7. Usmernenie MŠVVŠ SR zo dňa: 12.3.2020 vo veci prerušenia vyučovania v školách a v školských zariadeniach od 16.3.2020 do 27.03.2020 vrátane. Externá a písomná forma maturitných skúšok sa presúva na obd. od 31.3.2020 do 3.4.2020. Pokyny a harmonogram maturitných skúšok tu: www.nucem.sk

Usmernenie Ministerstva školstva SR - zmena termínu maturitných skúšok    

 8. Súhrn opatrení zo zasadnutia ÚKŠ SR zo dňa 12.3.2020 - s účinnosťou od 16.3.2020 - pozatvorené MŠ, Z, stredné školy, školské zariadenia, denné stacionáre, kluby dôchodcov, 14-dňová karanténa pre všetkých , ktorí sa vrátia zo zahraničia. Za nerešpektovanie nariadenia - uložená pokuna pre občana do výšky 1659 €. , účasť na pohrebov- výlučne iba blízke osoby. Súhrn všetkých prijatých opatrení, vrátane usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe ako i zoznam mobilných tel.č. odborov/ odd. epidemiológie RÚVZ v SR  nájdete tu:

Súhrn prijatých opatrení

Rozhodnutie HHSR zo dňa 12.3.2020 - karanténa

Informácie HH SR

Usmernenie hlavného hygienika SR o karanténe  

9. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa: 15.3.2020 s účinnos´tou od 16.3.2020 od 6:00 hod. Na obdobie 14 dní sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky služby okrem: viď. nižšie 

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

10.Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2596/2020 zo dňa 16.3.2020

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR zo dňa 16.3.2020  

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo informačné letáky ohľadom COVID-19. Aby sme o tom upovedomili, čo najväčší počet obyvateľstva Vám zverejňujeme tieto letáky. Informačné letáky pre verejnosť k nahliadnutiu nájdete tu: 

10 odporúčaní pri COVID-19

Čo robiť , ak ste chorý COVID-19

Osoby s vyšším riziko ochorenia COVID-19

11. Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pô´št, vyfdala preventívne ochranné opatrenia Slovenskej pošty . Viac  o tom tu: Slovenská pošta- tlačové správy

12. Informačný materiál vydaný RÚVZ v Rožňave pre rómsku komunitu v rómskom jazyku : COVID- 19 informačný leták v rómskom jazyku

13. ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia  s účinnosťou od 19.03.2020 od 6:00 hod. nariaďuje : ,,Karanténne opatrenie č. OLP/2640/2020 zo dňa 18.3.2020. Vi´d. tu:  Karanténne opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2640/2020  vydané 18.3.2020 Nadobudnutím účinnosti a to 19.3.2020 sa ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2567/2020 zo dňa: 12.03.2020

14.Milí spoluobčania V čase šírenia koronavírusu buďte ohľaduplní aj k smetiarom, vyzýva OZV. Dôjde k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi. Buďme preto prosím ohľaduplní a trpezliví k pracovníkom zberových spoločnosti, ktorí pre nás zabezpečujú mimoriadne dôležitú službu a ak je to možné snažme sa v najbližších dňoch produkovať čo najmenej odpadu. https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105203/v-case-sirenia-koronavirusu-budte-ohladuplni-aj-k-smetiarom-vyzyva-ozv.aspx

15. RÚVZ Rožňava vydalo v súvisloti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu ochorenia COVID-19 usmernenie týkajúce sa organizovania pohrebných obradov . Usmernenie k nahliadnutiu tu: Usmernenie pre obce týkajúce sa pohrebných obradov

16.) ÚVZ SR v Bratislave zo dňa 18.3.2020 vydalo usmernenie / piatu aktualizáciu ) č. OE/791/86125/2020 hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírus SARS-CoV-2 . Uvedené Usmernenie k nahliadnutie tu: Usmernenie HH SR zo dňa 18.3.2020 ( 5. aktualizácia )

17.) ÚVZ SR zo dňa 23.3.2020 nariadilo nasledovné opatrenie č. OLP/2731/2020 - všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám- podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 24.3.2020 až do odvolania. Opatrenie ÚVZ SR - zákaz hromadných podujatí až do odvolania - opatrenie ,, ZRUŠENÉ " opatrením č.OLPú4085/2020 zo dňa 19.5.2020

18.) ÚVZ SR s účinnosťou od 25.03.2020 až do odvolania : 

18.1.dočasne pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb. Opatrenie k nahliadňutiu tu: Opatrenie ÚVZ SR - poskytovanie soc. služieb OPATRENIE ,,ZRUŠENÉ" - opatrením č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 

18.2. nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť predajne potravín, drogérie, lekárni, predajne novín a tlačovín a predajne s krmivom pre zvieratá. Zároveň v tento deň vykonať dezinfekciu uvedených prevádzkových priestoroch t.j. mať sanitárny deň.  Viac o to tu :  Opatrenie ÚVZ SR - zákaz prevádzok - v nedeľu - sanitárny deň - opatrenie ,, ZRUšENÉ " - OPATRENíM č. olp/3461/2020 ZO DŇA 21.4.2020

18.3. nariaďuje všetkým osobám vychádzať sa a pohybovať sa na verejnosti bez pokrytia horných dých.ciest ( napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď. .Zároveň vyzýva osoby staršie ako 65 rokov , aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady ( pr. nákup, návšteva zdrvot. zariadenia ) a to v čase od 9.00 hod. do 12:00 hod.  Viac o  tom tu: Opatrenie ÚVZ SR - povinnosť nosiť rúška  OPATRENIE ,, ZRUŠENÉ "! - opatrením č. OLP/3355/2020 zo dňa 20.4.2020

19.) Opatrenia Košického samosprávneho kraja k autobusovej doprave, kontakty na zmeny v cestovnom poriadku spoločnosti eurobus  : Opatrenia KSK v autobusovej doprave

20.) Rozšírenie testovania už i u nás v okrese Rožňava- informácie RÚVZ v Rožňave. Viac o tom tu: 

Rozšírenie testovania v Rožňave   alebo na linke: https://www.roznava.sk/ruvz-v-roznave-rozsiruje-testovanie-na-covid-19

21.) ÚVZ SR dňa 20.4.2020 nariadil nasledovné opatrenie :

21.1 č. OLP/3355/2020:  ohľadom zákazu vychádzať  a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dých. ciest a to s výnimkou: detí do 2 r. veku, osôb v uzavretom vozidle,ak sú zo spoločnej domácnosti, vodičov verejnej dopravy , ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene , osôb v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode  a pod. viac podrobnejšie o tom tu: 

Opatrenie o nosení rúšok zo dňa 20.4.2020 Týmto opatrením sa ruší opatrenie č. OLP/2732/2020 zo dňa 24.3.2020. - opatrenie ,, ZRUŠENÉ " opatrením zo dňa  2.6.2020 .

21.2 č. OLP/3354/2020 , ktorým sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods. 4 písm.e) zákona č. 355/2007 Z.z. určité povinnosti.  Viac o tom tu: Opatrenie schôdze štátnych orgánov

22.) ÚVZ SR vydal opatrenie č. OLP/3461/2020   zo dňa 21.4.2020 s účinnos´tou od 22.4.2020 od 6: 00  hod. do odvolania sa postupne otvárajú ( prvá vlna uvoľnovania opatrení) ako napr. maloobchody a prevádzky  poskytujúce služby s rozlohou do 300 m2 , v čase od Pondelok až piatok od 9:00 hod. do 11:0 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. v inom čase je osobám nad 65 rokov zákaz také prevádzky navštevovať . Viac o tomto opatrení tu: Opatrenie ÚVZ SR Bratislava 21.4.2020 . Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2576/2020 zo dńa 12.3.202, č. OLP/2775/2020 zo dňa 24.3.2020 , č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.3.2020 a č. OLP/2777/2020 zo dňa 29.3.2020.  Opatrenie ,,ZRUŚENÉ"dňa 5.5.2020 opatrením č. OLP/3795/2020. 

23.) Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3553/2020 zo dňa 24.4.2020 , ktoré bolo vydané z dôvodu veľkého počtu podnetov , najmä zo strany pracujúcich seniorov a vypúšťa z predchádzajúceho opatrenia odsek: v inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané prevádzky navštevovať ..." mení týmto opatrením tak, že prevádzky budú môcť obsluhovať   seniorov aj mimo vyhradený nákupný čas. Viac o tom dočítate tu: Opatrenie ÚVZ SR Bratislava 24.4.2020

24.) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ( ďalej len MV SR ) zverejňuje link na svoju webovú stránku http://www.minv.sk/?covid-19-dolezite-informacie,  kde sú uvedené dôležité informácie , týkajúce sa spôsobu vyplácania dávok v hmotnej núdzi a dôchodkov osobám , ktoré sú v karanténe. Taktiež tu nájdete vzory žiadostí , ktoré je potrebné zaslať , doručiť na ÚPSVaR. Viac o postupe pri podávaní žiadostí na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi , náhradného výživného a štátnych dávok počas mimoriadnej situácie pri šírení ochorenia COVID-19 nájdete tu: 

1. Postup pri podávaní žiadostí v HM, náhradného výživného a štátnych dávok počas MS

2. Informácia týkajúca sa spôsobu vyplácania pomoci v HN osobám v karanténe

3. Žiadosť o poukazovanie pomoci v HN na účet

25.) OZNÁMENIE : Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia - informuje občanov obce a širokú verejnosť, že v súvislosti s koronavírusom COVID-19 majú občania možnosť využívať mobilnú aplikáciu Zostaň Zdravý. Mobilná aplikácia obsahuje  informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod operačným systémom iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19, ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. 

26.) S účinnosťou od 1.5.2020 vydal ÚVZ SR ďalšie opatrenie  č. OLP/3353/2020 a to dňa 29.4.2020 v ktorom nariaďuje osobám od 1.5.2020 od 7:00 hod, ktorí vstúpia na územie SR izoláciu v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po neg. výsledku ešte domáca izolácia po dobu 14 dní spolu s osobymi žijúcich s ňou v spoločnej domácnosti. Viac o tom tu: Opatrenie zo dňa 29.4.2020 -  pre tých, ktorí vstúpia na územie SR od 1.5.2020 - ,, OPATRENIE ZRUŠENÉ" - opatrením č. OLP/3992/2020 zo dňa: 15.5.2020.  

27. ) Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020  - 2.a 3. fáza uvoľňovania opatrení - otváranie ďalších prevádzok, služieb.. Opatrenie UVZ SR Bratislava zo dňa 5.5.2020 . Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020.  - Opatrenie ,,ZRUŠENÉ" dňa 19.5.2020 opatrením č.OLP/4083/2020. 

28. ) Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020 platné od 6.5.2020 od 6:00 hod. do odvolania - Predmetné opatrenie v rámci sobášov a bohoslužieb k nahliadnutiu tu: Opatrenie č. OLP/3796/2020 - Bohoslužby, svadby

29.) Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3881/2020 zo dňa 6.5.2020 - týkajúce sa zasadnutí a schôdzi štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy za prítomnosti verejnosti a týkajúce sa občianskych obradov. Viac o  tom tu: Opatrenie - zasadnutie OZ a občianske obrady   

30.) Krízový plán KC Slavec - dokument , ktorý slúži ako východisko riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 pre poskytovateľov KC Slavec . Viac o tom k nahliadnutiu tu: index_admin.php?active=78&lang=sk

 31.) ÚVZ SR s účinnosťou od 18.05.2020 vydalo ďalšie opatrenie sp. zn. OLP/3992/2020 dňa 15.5.2020  týkajúc s prechodom štátnych hraníc, domácej či štátnej karantény , vstup na územie SR ....Opatrenie ÚVZ SR 15.5.2020 Nadobudnutím účinnosti tehto opatrenie sa ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP3353/2020 zo dňa 29.4.2020.

32.) Opatrenie ÚVZ SR Bratislava zo dňa 19.05.2020 č. OLP/4083/2020. Účinné od 20.05.2020. K nahliadnutiu tu: Opatrenie OLP/4083/2020  Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020.  - opatrernie ,, ZRUŠENĚ " zo dńa 2.6.2020  

33.) Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4084/2020 zo dňa: 19.05.2020 . K nahliadnutiu tu: Zmena opatrenia ÚVZ SR

34.) Ďalšie opatrenia : OLP/4085/2020 zo dňa: 19.05.2020. K nahliadnutiu tu: OLP/4085/2020 zo dňa 19.5.2020 Nadobudnuitím tohto opatrenia sa ruší opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.3.2020. 

OLP/3970/2020 zo dňa11.05.2020 pre účinnkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonným umelcom. Viac o tom tu: OLP/3970/2020 zo dňa 11.5.2020

35.) ÚVZ SR vydal ďalšie opatrenia: č. OLP/4592/2020, OLP/4591/2020 zo dňa 2.6.2020. Nadobudnutím týchto opatrení sa rušia opatrenia č. OLP/3355/2020 zo dňa 20.4.2020 a OLP/4083/2020 zo dňa 19.5.2020. Účinné opatrenia k nahliadnutiu tu:  Opatrenie zo dňa 2.6.2020Opatrenie zo dňa 2.6.2020 - nosenie rúška - opatrenia ,ZRUŠENÉ" dňom 9.6.2020  

36.) RÚVZ so sídlom v Rožňave bolo doručené na obecný úrad Slavec ďalšie opatrenia vydané ÚVZ SR v Bratislave zo dňa 9.6.2020 a to ohľadom 4. fázy uvoľňovania opatrení týkajúce sa prevádzok OLP/4738/2020 a nosenia rúšok.  OLP/4825/2020. Opatrenia k nahliadnutiu tu: Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 9.6.2020 - prevádzky - opatrenie ,,ZRUŠENÉ" zo dňa 19.6.2020  a Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 9.6.2020 - rúška Opatrenie ,,ZRUŠENÉ" zo dňa 19.6.2020 opatrením č. OLP/5090/2020.  Nadobudnutím týchto opatrení sa rušia OLP/4591/2020 zo dňa 2.6.2020 a OLP/4592/2020 zo dňa 2.6.2020 .

37.) Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4739/2020 vydané v Bratislave dňa 9.6.2020 - platné všetkým osobám , ktoré od 10. 6.20.od 7: 00 hod. vstúpia na územie SR. Viac sa o tom dočítate tu: Opatrenie ÚVZ SR - domáca izolácia , zrušenie štátnej karantény  

38.) Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10.06.2020 núdzový stav vyhlásený na území SR končí od dňa 14.06.2020 , 0:00 hod. Mimoriadna situácia však naďalej trvá. Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR k nahliadnutiu tu: Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR

39.) ÚVZ SR v Bratislave vydal dňa 19.6.2020 ďalšie opatrenie:

č. OLP/5090/2020 ohľadom nosenia rúška . Viac o tom tu:  Opatrenie ÚVZ SR Bratislava 19.6.2020 - rúška . Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4825/2020 z 9.6.2020. 

č. OLP/5091/2020 súvisiaci s prevádzkovateľom maloobchdoných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby ...viac o tom tu: Opatrenie ÚVZ SR Bratislava zo dňa 19.6.2020 - prevádzky. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4738/2020 zo dňa 9.6.2020.  Opatrenie,, ZRUŠENĚ" dňom 3.6.2020 . 

40.) ÚVZ SR Bratislava zverejňuje ďalšie opatrenia schválené dňa 25.6.2020 opatrenie č. OLP/5274/2020 (,, ZRUŠENĚ: dňa 28.8.2020), 3.7.2020 OLP/5453/2020 ( ,, ZMENENÉ " Opatrením č. OLP/6848/2020 zo dňa 28.8.2020 ) a OLP/5454/2020 . Účinnosťou týchto opatrení sa rušia opatrenia č. OLP/5059/2020 z 19.6.2020, OLP/5091/2020 zo dňa 19.6.2020. Opatrenia k nahliadnutiu tu: Opatrenie zo dňa 3.7.2020 -rúška Opatrenie z 25.6.2020Opatrenie z 3.7.2020 - prevádzky

41.) Dňa 17.7.2020 ÚVZ SR v Bratislave bolo vydané ďalšie opatrenie č. OLP/5761/2020 ktorím sa mení predchádzajúce opatrenieč OLP/5455/2020 z 3.7.2020 a to z dôvodu prechodu hraníc. Ruší sa príloha č 1 a nahrádza sa s novou Prílohou č. 1 , ktorá obsahuje zoznam krajín podľa bodi 1 opatrenia. V platnosti je od 20.7.2020 od 7:00 hod. Opatrenie s prílohou č. 1 k nahliadnutiu tu: Opatrenie OLP/5617/2020 zo dňa 17.7.2020 

42.) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia vydané dňa 28.08.2020 s účinnosťou od 1.9.2020:

OLP/6850/2020 - vstup na územie SR od 1.9.2020 od 7:00 hod. Opatrenie ÚVZ SR  - štátna hranica SR - domáca izolácia  

OLP/6849/2020 - nariadené všetkým prevádzkovateľom podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zdôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR Opatrenie ÚVZ SR - prevádzkovatelia

OLP/6848/2020 - týkajúce sa nosenia rúšok od 1.9.2020. Mení sa tým opatrenie č. OLP/5453/20520 z 3.7.2020.  Opatrenie v platnosti od 2.9.2020 od 6:00 hod. do 14.9.2020 18:00 hod.  Zmena opatrenia ÚVZ SR - nosenie rúška od 1.9.2020

43.) ÚVZ SR, Bratislava  vydal dňa 7.9.2020 ďalšie opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia a to opatrenie č. OLP/7093/2020 týkajúce sa vstupu na územie SR od 10.9.2020 od 7:00 hod. medzinárodnou leteckou dopravou a z krajín neuvedených v Prílohe č. 1 opatrenia sú povinné pri prílete preukázať sa príslušníkovi Policaj. zboru registráciou na webe: http://korona.gov.sk/ehranica. Viac o tom tu: Opatrenie č. OLP/7093/2020

44.)Opatrenie ÚVZ SR Bratislava č. sp. OLP/7092/2020 zo dňa 9.9.2020 Opatrenie UVZ SR zo dňa 9.9.2020

45.) Opatrenie ÚVZ SR Bratislava č.sp. OLP/7189/2020 zo dňa 14.9.2020 : Opatrenia - nosenie rúška

46.) Opatrenie ÚVZ SR Bratislava č.sp. OLP/7311/2020 zo dňa17.9.2020 k nahliadnutiu tu : Opatrenie ÚVZ SR - pre prevádzky  

II. vlna pandémie  

Od 1. októbra 2020 je vyhlásený núdzový stav na dobu 45 dní na celom území SR. Zároveň vstúpili do platnosti nové opatrenia týkajúce sa cestovania, nosenia rúšok a hygienických opatrení pre prevádzky.

1. ) vyhlásenie núdzového stavu - uznesenie vlády SR z 30.9.2020 Uznesenie Vlády SR - vyhlásenie núdzového stavu

2.) Opatrenia ÚVZ SR Bratislava č.sp. OLP/7693/2020 zo dňa: 29.9.2020 : Opatrenie - hranice od 1.10.2020

3.) Opatrenie ÚVZ SR Bratislava č.sp. OLP/7852/2020 zo dňa 29.9.2020: Opatrenie - rúška ,, ZRUŠENÉ dňa 14.10.2020

4.) Opatrenie ÚVZ SR Bratislava č. sp. OLP7694/2020 zo dňa: 30.9.2020  k nahliadnutiu: Opatrenie- prevádzky, hromadné podujatia, zasadnutia orgánov . ,, ZRUŚENÉ "DŇA 14.10.2020 

Aktuálne opatrenia :

5.) Opatrenia ÚVZ SR Bratrislava zo dňa: 14.10.2020 ( ohľadne nosenia rúška): OLP/8323/2020 účinná od 15.10.2020 ; ( opatrenie k prevádzkam ) OLP/8326/2020 účinná od 15.10.2020.     

6.) Uznesenie Vlády SR č. 678 z 22.10.2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavého zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnmového stavu , výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30.09.2020  

k nahliadnutiu tu: Uznesenie Vlády SR č. 678/2020

7. ) Celoplošné testovanie -  obyvateľov obce Slavec a Vidová : letáky v SJ,HU : testovanie - leták v SJ  országos tesztelés -HU

celoplošné testovanie obyvateľov obce Slavec-Vidová Országos tesztelés Szalóc - Vígtelke

 8.) Vestník vlády SR , ročník 30 , čiastka 12, vydaná 30.10.2020 vyhláška č. 16: - vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. K nahliadnutiu tu:  Vestník vlády SR

9.) Od 9.11.2020 zriadené odberné miesto na antigénové testy COVID-19 už i v Rožńave

OZNAM- antigénové testy COVID-19 v Rožňave

10.) Uznesenie vlády SR č. 718/2020 z 11.11.2020 o pred´´lžení núdzového stavu vyhláseného dňa 30.9.2020 a to zo 45 na 90 dní.  Viac o tom dočítate tu: Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

11.) Uznesenie vlády SR č. 804/2020 zo 16.12.2020. K nahliadnutiu tu: Uznesenie vlády SR zo dňa 16.12.2020 (205.85 kB)


 

COVID-19 od roku 2021

Všetky odporúčania, vyhlášky, informácie v spojitosti s ochorením COVID -19 od roku 2021 sú pre verejnosť denne aktualizované a zverejnené na web stránke:

https://www.korona.gov.sk/  

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenoisného ochorenia COVID - 19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 ( Corona). Špeciálna rubrika je k dispozícii na tomto linku: https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

V prípade informácií môžete volať  i  mob.číslo, ktoré je v prevádzke 24 hod.: 0905439276 alebo žiadať informácie: rv.koronavirus@uvzsr.sk.

Úrad Košického samosprávneho kraja zriadil call centrum s tromi samostatnými infolinkami: 

Info linka Úradu KSK

10 odporúčaní pri COVID -19

Udalosti

Sviatok

Dnes je 24.6.2024

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Zajtra má meniny Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Triedenie odpadu

Reformovaný kostol v Slavci

O obci Slavec

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová.

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.