Navigácia

Obsah

Platné Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 11/2008 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom

vzn_c.11-2008_vylepovanie_plagatov.doc Stiahnuté: 655x | 01.04.2016

VZN č. 10/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Slavec a časti obce Vidová

vzn_c.10-2008_optrovatelska_sluzba.doc Stiahnuté: 614x | 01.04.2016

VZN č. 06/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn_c.06-2008_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_drobn.stav.odpadmi.doc Stiahnuté: 656x | 01.04.2016

VZN č. 05/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Slavci a časti obce Vidová

vzn_c._05-2008_o_podmienkach_predaja_na_trhovych_miestach.doc Stiahnuté: 659x | 01.04.2016

VZN č. 02/2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pieskoviska, hracích a športových plôch MŠ v Slavci

vzn_c.02-2008_o_prevadzkovom_poriadku_pieskoviskams.doc Stiahnuté: 789x | 01.04.2016

VZN č. O2/2OO5, o spôsobe číslovania stavieb súpisnými číslami na území obce Slavec a časti obce Vidová

vzn_o2_2oo5_o_spsobe_slovania_stavieb.doc Stiahnuté: 721x | 31.03.2016

VZN č. 06/2006 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

vzn_c.06-2006_o_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_malym_zdrojom.doc Stiahnuté: 573x | 31.03.2016

VZN č. 09/2006 o nakladaní s finančnými prostriedkami obce

vzn_c.09-2006_o_nakladani_s_financnymi_prostriedkami_obce.doc Stiahnuté: 685x | 31.03.2016

VZN č. 07/2008 o používaní miestnych komunikácií na území obce Slavec a časti obce Vidová

vzn_c.07-2008_o_pouzivani_miestnych_komunikácii.doc Stiahnuté: 530x | 31.03.2016

VZN č. 09/2008 o podmienkach chovu a držania psov

vzn_c.09-2008_chov_psov.doc Stiahnuté: 521x | 31.03.2016

VZN č. 12/2008 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Slavec a časti obce Vidová

vzn_c.12-2008pohrebiska.doc Stiahnuté: 647x | 31.03.2016

VZN č. 14/2008 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Slavci

vzn_c.14-2008_o_vyske_prispevku_v_materskej_skole.doc Stiahnuté: 542x | 31.03.2016

VZN č. 16/2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok Verejného detského ihriska v miestnej časti Vidová

vzn_16-2008_o_prevadzkovom_poriadku_vdi_vidova.doc Stiahnuté: 606x | 31.03.2016

VZN č. 02/2009 o vykonaní preventívnych požiarnych kontrol v obci

vzn_c.02-2009_o_vykonani_preventivnych_poziarnych_kontrol.doc Stiahnuté: 668x | 31.03.2016

Platné Smernice starostu obce Slavec

Aktuálna príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 05/2021 o zabezpečení stravovania zo dňa 31.8.2022

Dodatok č. 2 k vnútorn.smernici o stravovaní platné od 31.5.2023.pdf Stiahnuté: 40x | 28.07.2023

Vnútorný predpis 4/2021 pre vedenie pokladnice

VP 4-2021 pre vedenie pokladnice.doc Stiahnuté: 44x | 09.11.2022

Vnútorný predpis 3/2021 pre vnútorný obeh účtovných dokladov

VP 3-2021 obeh ucovnych dokladov.doc Stiahnuté: 44x | 09.11.2022

Vnútorný predpis 1/2021 pre vedenie účtovníctva

VP 1-2021 pre vedenie účtovníctva.doc Stiahnuté: 39x | 09.11.2022

Vnútorný predpis č. 5/2021 o zabezpečení stravovania

vnútorný predpis pre Zamestnávateľa o zabezpečení stravovania pre všetkých zamestnancov Obce Slavec. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie v zmysle § 152 Zákonníka práce.

VP č. 5-2021 o zabezpečení stravovania.pdf Stiahnuté: 47x | 09.11.2022

Vnútorný predpis HOMEOFFICE

Slavec Vnútorný predpis homofice.docx Stiahnuté: 153x | 10.01.2021

Stránka